İktisadi fayda, yani insan ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetini artıran her türlü faaliyet. Daha dar manada, fikren veya bedenle belli bir emek veya sermaye sarf ederek, karşılığında elde edilen hasılat veya hizmet

Üretim veya istihsal, toprağın islenerek bir ürün elde edilmesi seklinde olabileceği gibi, bir fabrikada emek, sermaye ve hammaddenin belirli ameliyelerden sonra yeni bir mamul mal elde edilmesi seklinde de olabilir. Üretilen bir mal, başka bir üretim biriminin (işletmenin) hammadde girdisi olabileceği gibi nihai tüketim maddesi de olabilir. İktisadi manada üretim, bazen da hizmet seklinde kendisini gösterebilir. Mesela, otellerde ve lokantalarda yapılan hizmetlerde, insan ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler olduğu ve ülke ekonomisine faydatemin ettiği için üretimden sayılırlar. Nitekim, bir devletin toplam üretim miktarı tespit edilirken sanayii ve tarım sektörünün yanında hizmet sektörü de dikkate alınır ve para cinsinden değeri toplama dahil edilir.

İktisat, kit kaynaklarla sayısız ihtiyaçlar arasında bir denge kurmaya çalıştığı için önemli ve faydalı malların seçimi söz konusu olmaktadır. Üretimin yapılması için de toprak, emek, sermaye ve müteşebbise ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dört unsur, insanların ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre tespit ederek üretmektedir. Genel olarak tüketimi yapılmayan mal veya hizmetler üretilmezler. Diğer bir ifadeyle üretim yapılması, ihtiyaçlardan doğmaktadır. Ancak bu durum bazen da sun’i ihtiyaç dediğimiz lüks tüketimin sonucunda kaynakların lüks üretime tahsis edilmesi seklinde de kendini gösterir. Bu şekildeki bir üretim sekli, kit olan kaynakların adaletli bir şekilde kullanılmasını ortadan kaldırmaktadır.

Üretim belli başlı dört şekilde görülür:

Maddenin tatmin özelliğini değiştirerek maddi fayda meydana getirir.

Malların bir yerden başka bir yere nakledilmesiyle mekan faydası meydana getirilir. Mesela, malin çok bulunan bir yerden az bulunan bir yerde pazarlanması ve satılması gibi.

Malların bol olduğu zamanlarda stok edilerek az bulunan zamanda kullanılmaya ve istihkaka arz edilmesiyle zaman faydası meydana getirir.

Hizmet faydası meydana getirir. Bir doktorun bir berbere yaptığı is, hizmet faydasıdır.